ماشین اصلاح مورد استفاده شما چیست؟
(43.39%) 46
موزر
(26.41%) 28
فلیپس
(13.20%) 14
بران
(7.547%) 8
وال
(3.773%) 4
ژیلت
(5.660%) 6
دسته تیغ

تعداد شرکت کنندگان : 106