ماشین اصلاح مورد استفاده شما چیست؟
(36.47%) 62
موزر
(31.17%) 53
فلیپس
(15.29%) 26
بران
(8.823%) 15
وال
(2.941%) 5
ژیلت
(3.529%) 6
دسته تیغ
(1.764%) 3
ماشین اصلاح شارژی

تعداد شرکت کنندگان : 170