ماشین اصلاح مورد استفاده شما چیست؟
(39.00%) 55
موزر
(29.78%) 42
فلیپس
(14.89%) 21
بران
(8.510%) 12
وال
(2.836%) 4
ژیلت
(4.255%) 6
دسته تیغ
(0.709%) 1
ماشین اصلاح شارژی

تعداد شرکت کنندگان : 141