ماشین اصلاح مورد استفاده شما چیست؟
(38.06%) 59
موزر
(29.67%) 46
فلیپس
(15.48%) 24
بران
(7.741%) 12
وال
(3.225%) 5
ژیلت
(3.870%) 6
دسته تیغ
(1.935%) 3
ماشین اصلاح شارژی

تعداد شرکت کنندگان : 155