ماشین اصلاح مورد استفاده شما چیست؟
(44.44%) 40
موزر
(24.44%) 22
فلیپس
(12.22%) 11
بران
(8.888%) 8
وال
(4.444%) 4
ژیلت
(5.555%) 5
دسته تیغ

تعداد شرکت کنندگان : 90