ماشین اصلاح مورد استفاده شما چیست؟
(43.87%) 43
موزر
(24.48%) 24
فلیپس
(13.26%) 13
بران
(8.163%) 8
وال
(4.081%) 4
ژیلت
(6.122%) 6
دسته تیغ

تعداد شرکت کنندگان : 98