ماشین اصلاح مورد استفاده شما چیست؟
(42.14%) 51
موزر
(28.09%) 34
فلیپس
(13.22%) 16
بران
(8.264%) 10
وال
(3.305%) 4
ژیلت
(4.958%) 6
دسته تیغ

تعداد شرکت کنندگان : 121