ماشین اصلاح مورد استفاده شما چیست؟
(34.78%) 64
موزر
(32.06%) 59
فلیپس
(15.21%) 28
بران
(9.782%) 18
وال
(2.717%) 5
ژیلت
(3.260%) 6
دسته تیغ
(2.173%) 4
ماشین اصلاح شارژی

تعداد شرکت کنندگان : 184